Καλώς ήρθατε στον τομέα Organisation Development (OD).

Το Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) ορίζει το OD ως ‘’μία σχεδιασμένη και συστηματική προσέγγιση που έχει σκοπό να ενεργοποιήσει την επιχείρηση ώστε να βελτιώσει τις επιδόσεις της μέσω της συμμετοχής των ανθρώπων της’’. Ο Anderson (2015) αναφέρει ότι ‘’OD είναι η διαδικασία βελτίωσης της οργανωσιακής αποτελεσματικότητας καθώς και η διευκόλυνση προσωπικής και οργανωσιακής αλλαγής μέσω της χρήσης παρεμβάσεων καθοδηγούμενες από τη γνώση των κοινωνικών και συμπεριφοριστικών επιστημών’’.

Το ακρωνύμιο ‘’OD’’ είναι η συντομογραφία του όρου ‘’Organisation Development’’ ο οποίος δεν μεταφράζεται στην Ελληνική. Η δική μας απόδοση στη γλώσσα μας είναι ως ‘’Επιχειρησιακός Σύμβουλος‘’ ή ‘’Οργανωσιακός Σύμβουλος Αλλαγής’’. Η λογική της απόδοσης αυτής είναι ότι ο OD είναι ένας σύμβουλος (consultant) ο οποίος εγγενώς ασχολείται με την αλλαγή (change) των επιχειρήσεων (οργανισμών).

Στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία η αναφορά στο Organisation Development παραπέμπει είτε στη διαδικασία OD με τη γενικότερη έννοια είτε στο Σύμβουλο. Γι’ αυτό το λόγο πολλές φορές αναφέρεται ως ‘’ο OD’’ (παραπέμπει στον άνθρωπο) ή ‘’το OD’’ (παραπέμπει στη διαδικασία).

Διαφοροποιώντας τη Συμβουλευτική OD με άλλες προσεγγίσεις, όταν αναφερόμαστε στη λέξη αλλαγή, εννοούμε την αλλαγή όπως αυτή συμβαίνει δομικά (transformational change), τόσο στην κουλτούρα μιας επιχείρησης όσο και στην γενικότερη ανθρώπινη συμπεριφορά και λιγότερο στις ‘’διαδικασίες’’, όπως συμβαίνει με άλλα μοντέλα συμβουλευτικής (management consulting).

Άρα, ο OD δεν είναι ένας σύμβουλος ο οποίος έχει προσχεδιασμένες λύσεις για κάθε πρόβλημα, αλλά, είναι ένα καταρτισμένο άτομο που έχει τουλάχιστον μία βασική ικανότητα και μία αδιαπραγμάτευτη αξία. Η ικανότητά του είναι να βλέπει τη μεγάλη εικόνα μιας επιχείρησης, και η αξία του αφορά στην αντιμετώπιση των εργαζομένων ως ανθρώπινες οντότητες (humanistic approach).

Καταλήγοντας, ο OD είναι ένας Οργανωσιακός Σύμβουλος Αλλαγής με σκοπό να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν τον εαυτό τους και στη συνέχεια να προβούν σε αλλαγές για την πιο αποτελεσματική λειτουργία τους.

Είμαστε στη διάθεσή σας να απαντήσουμε σε κάθε πρόβλημα ή απορία που έχετε!