Με τον όρο ‘’Οργανωσιακές Παρεμβάσεις‘’ αναφερόμαστε στις υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται για τη βελτίωση της επιχείρησης συνολικά.

 1. Organisation Development (OD) – Ο OD είναι ένας Επιχειρησιακός Σύμβουλος ή Σύμβουλος Αλλαγής με σκοπό να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν τον εαυτό τους και στη συνέχεια να προβούν σε αλλαγές για την καλύτερη λειτουργία τους.
 2. Συλλογή Δεδομένων (Data Gathering) – Συλλογή δεδομένων με επιστημονικές μεθόδους με σκοπό την κατανόηση του προβλήματος. Η συλλογή δεδομένων διεξάγεται μέσω ατομικών συνεντεύξεων, μέσω παρατήρησης και μέσω ερωτηματολογίων.
 3. Οργανωσιακές Παρεμβάσεις (Interventions) – Η ανάλυση των δεδομένων μας οδηγεί στην καλύτερη κατανόηση του προβλήματος. Στη συνεχεία προβαίνουμε στη διάγνωση. Με βάση τη διάγνωση του προβλήματος αποφασίζουμε για το είδος της παρέμβασης.
 4. Οργανωσιακός Σχεδιασμός (Org. Design) – Σύγκριση Ιδανικής δομής με την Τρέχουσα δομή. Περιλαμβάνει Βασική Δομή, θέσεις εργασίας, καθήκοντα, ικανότητες, προσωπικότητα, αξίες, ετερο- & αυτο-αξιολόγηση επίδοσης, επικοινωνία.
 5. Συμβουλευτική Επιχειρήσεων (Consulting) – Επαγγελματική σχέση για την επίλυση προβλημάτων. Η διάφορα με το Coaching και το Counseling είναι ότι ο σύμβουλος έχει περισσότερο ενεργό ρόλο. Το είδος της σχέσης ορίζεται ανάλογα με το πρόβλημα.
 6. Coaching (Καθοδήγηση) – Το coaching είναι μία μορφή παρέμβασης που συντελεί στην επίτευξη στόχων σε προσωπικό άλλα και επαγγελματικό επίπεδο.
 7. Συμβουλευτική Ατόμων (Counseling) – Το Counseling άφορα την καλύτερη κατανόηση ενός προβλήματος που αντιμετωπίζει το άτομο σε προσωπικό και συναισθηματικό επίπεδο.
 8. Αναφορά Επιμόρφωσης – Η πρόσβαση σε επιστημονική γνώση (επιστημονικά άρθρα) μας δίνει τη δυνατότητα παρέχουμε αναφορές για την επιμόρφωση και ενδυνάμωση του επιχειρηματία. Π.χ. Εργασιακή Ικανοποίηση, Κινητοποίηση, Εργασιακή Δέσμευση, Ηγεσία κ.α.
 9. Πολυεπίπεδη Αξιολόγηση Εργασιακής Επίδοσης (360° Feedback) – Με τη χρήση εργαλείων αξιολογούμε πολυεπίπεδα την εργασιακή επίδοση ενός ατόμου (εργαζομένου ή μάνατζερ). Στη συνέχεια επενεργούμε για τη βελτίωση αδυναμιών με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας.
 10. Ανάπτυξη/Βελτίωση Ηγετικών Δεξιοτήτων – Για πολλούς η ηγεσία σε μία επιχείρηση είναι το Α και το Ω. Η ανάπτυξη ηγεσίας περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση, ασκήσεις αυτοεπίγνωσης, coaching και λοιπές δραστηριότητες ανάπτυξης.
 11. Ανάλυση Ρόλου (Job & Role Analysis) – Συστηματική συλλογή δεδομένων με σκοπό να καθορίσουμε τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες για έναν συγκεκριμένο ρόλο. Είναι χρήσιμο για πρόσληψη, διευκρίνηση και βελτίωση εργασιακής επίδοσης.
 12. Συμβουλευτική Πρόσληψης Προσωπικού – Η ορθή πρόσληψη προσωπικού είναι η βάση για μία πιο αποτελεσματική επιχείρηση. Με τη χρήση επιστημονικών ψυχομετρικών εργαλείων δίνεται η δυνατότητα για μία πιο ασφαλή επιλογή προσωπικού.
 13. Δεξιότητες Μελέτης (Study Skills) – Η διαδικασία της μάθησης είναι μία δύσκολη και επίπονη διαδικασία. Παρέχεται συμβουλευτική και εκπαίδευση για αποτελεσματικότερη μελέτη μέσω εργαλείων και στρατηγικών.
 14. Βελτίωση Μνήμης (Memory Improvement) – Συμβουλευτικά διατίθενται στρατηγικές και τεχνικές για τη βελτίωση μνήμης στη μελέτη, στην καθημερινότητα και στην εργασία. Επίσης παρέχεται εξατομικευμένη εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ανάγκες.
 15. Λήψη Αποφάσεων (Decision Making) – Με τη χρήση ενός εργαλείου που έχουμε δημιουργήσει εκπαιδεύουμε τα άτομα να λάβουν αποφάσεις για σημαντικά ζητήματα της ζωής τους και όχι μόνο. Αξιολογούμε τις επιλογές με μία μαθηματική ματιά.
 16. Εργαλεία – Ασκήσεις – Δραστηριότητες – Διατίθενται πληθώρα εργαλείων ανάλογα με τις ανάγκες του ατόμου ή της επιχείρησης. Π.χ Decision Making, Self-Awareness, Problem Solving, Goal Setting, SOAR, SWOT, Values, Mission, Vision etc.
 17. Αξιολόγηση Προσωπικότητας – NEO.PI.3 – Διάθεση του πλέον επιστημονικού τεστ προσωπικότητας. Οι μεταβλητές Νευρωτισμός, Εξωστρέφεια, Καλή Προαίρεση, Ανοιχτός στην Εμπειρία & Ευσυνειδησία μελετώνται για ποικίλους σκοπούς.

Είμαστε στη διάθεσή σας να απαντήσουμε σε κάθε πρόβλημα ή απορία που έχετε