Τι είναι το Coaching

Μία από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι οι συνεδρίες Coaching. Στόχος μας είναι διαθέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες δωρεάν πληροφορίες με σκοπό να ενημερώσουμε το ελληνικό κοινό σχετικά με αυτού του είδους την ατομική παρέμβαση.

Σε αυτό το άρθρο παραθέτουμε πως ορίζεται το Coaching από διάφορους θεωρητικούς, ερευνητές και επαγγελματίες.

Το Coaching ορίζεται ως:

 • Μια συνεργατική και συστηματική διαδικασία, εστιασμένη στην επίλυση προβλημάτων και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, κατά την οποία ο καθοδηγητής (Coach) διευκολύνει την ενίσχυση της απόδοσης στην εργασία, στις εμπειρίες ζωής, στην αυτο-καθοδηγούμενη μάθηση και προσωπική ανάπτυξη του ατόμου (Grant, 2000).
 • (Το Coaching) Προορίζεται να είναι μία πρακτική, στoχοπροσηλωμένη, one on one διαδικασία μάθησης για τα στελέχη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση επιδόσεων ή συμπεριφοράς των στελεχών μίας επιχείρησης, την ενίσχυση καριέρας ή αποτροπή εκτροχιασμού της, και χρησιμοποιείται για οργανωσιακά ζητήματα ή πρωτοβουλίες αλλαγής. Ουσιαστικά ο καθοδηγητής παρέχει στα στελέχη ανατροφοδότηση, σχετικά με την προσωπική τους επίδοση αλλά και για ζητήματα επιχείρησης και καριέρας που υπό κανονικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος δεν θα λάμβαναν ποτέ (Hall et al., 1999).
 • Ο καθοδηγητής είναι ένας συνεργατικός εταίρος ο οποίος λειτουργεί με τον ‘’μαθητή’’ για να τον βοηθήσει να επιτύχει στόχους, να λύσει προβλήματα, να κατανοήσει και να αναπτύξει την προσωπικότητά του (Caplan 2003).
 • Πρωταρχικά, αποτελεί μια βραχυπρόθεσμη παρέμβαση με στόχο τη βελτίωση της επίδοσης ή την ανάπτυξη ιδιαίτερων ικανοτήτων (Clutterbuck, 2003).
 • Ο γενικός στόχος του καθοδηγητή μέντορα είναι να παρέχει βοήθεια και να υποστηρίξει τα άτομα σε ένα ολοένα πιο ανταγωνιστικό και πιεστικό κόσμο προκειμένου να τους βοηθήσει:
  • να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους
  • να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους
  • να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους, με απώτερο σκοπό
  • να γίνουν το πρόσωπο που θέλουν να είναι – CIPD
 • (Το Coaching είναι) το ’’ξεκλείδωμα’’ της δυναμικής και των δυνατοτήτων ενός ατόμου με απώτερο σκοπό να μεγιστοποιήσει τις επιδόσεις του (Whitmore, 1996).

Τα μοτίβα που διαφαίνονται από τους παραπάνω ορισμούς είναι ότι το Coaching είναι μία διαδικασία ανάμεσα σε δύο άτομα, τον Coach και τον Coachee κατά την οποία ο πρώτος συνεισφέρει έτσι ώστε ο δεύτερος να επιλύσει προβλήματα, να φέρει αποτελέσματα σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο, να ενισχύσει την απόδοση του στην εργασία, να αναπτύξει τον εαυτό του, να στηρίξει οργανωσιακές αλλαγές, να δώσει ανατροφοδότηση (feedback), να επιτύχει τους στόχους του, να αναπτύξει τις δεξιότητές του και να ‘’ξεκλειδώσει’’ το δυναμικό του ώστε να αυτοπραγματωθεί (Maslow, 1943).

 

Ρωτήστε μας είναι Δωρεάν!