Επιστήμη

Η τρίτη κατηγορία στην Επιμόρφωση & Εξέλιξη αφορά τομείς που σχετίζονται τόσο με τις επιχειρήσεις όσο και τα άτομα, οι οποίοι έχουν γίνεις εκτενής ερευνητική δράση. Για παράδειγμα:

 1. Εκφραστικό Γράψιμο (Expressive Writing)
 2. Επίγνωση Παρόντος/Ενσυνειδητότητα (Mindfulness)
 3. Επιχειρηματικότητα (Enterpreunership)
 4. Εργασία με Νόημα (Meaning at Work)
 5. Εργασιακή Δέσμευση (Work Engagement)
 6. Εργασιακή Εξουθένωση (Burnout)
 7. Εργασιακή Ευημερία (Well-being at Work)
 8. Εργασιακή Ικανοποίηση (Job Satisfaction)
 9. Εργασιακό Άγχος (Stress at Work)
 10. Εργασιακό Κλίμα (Work Climate)
 11. Θετική Ψυχολογία (Positive Psychology)
 12. Θεωρία Μάθησης (Learning Theory)
 13. Ισορροπία Εργασίας Ζωής (Work-Life Balance)
 14. Κινητοποίηση (Motivation)
 15. Κοινωνική Ψυχολογία (Social Psychology)
 16. Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (Neuro Linguistic Programming – NLP)
 17. Οργανωσιακή Δικαιοσύνη (Organisational Justice)
 18. Οργανωσιακή Εχθρότητα (Organisational Incivility)
 19. Οργανωσιακή Συμπεριφορά Ιθαγένειας & Δέσμευσης (Organisational Citizenship Behaviour)
 20. Σθένος για Μακροχρόνιους Στόχους (Grit)
 21. Συναισθηματική Νοημοσύνη (Emotional Intelligence)
 22. Ταίριασμα Εργασίας Ατόμου (Job Person Fit)
 23. Τροποποίηση Εργασιακών Καθηκόντων (Job Crafting)