Συλλογή Δεδομένων

Βήμα 3 – Data Gathering: Αρκετές προσεγγίσεις συμβουλευτικής παραλείπουν τη διαδικασία συλλογής δεδομένων (M.I. Harrison & Shirom, 1999, p.8). Κάτι τέτοιο έχει ως αποτέλεσμα να προβούν σε ανεπαρκή διάγνωση και βιαστική παρέμβαση.

Αυτό συμβαίνει επειδή τόσο ο σύμβουλος όσο και ο πελάτης προτρέχουν να επιλύσουν το πρόβλημα που έχει εμφανιστεί. Λανθασμένα θεωρούν ότι έχουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται γιατί έτσι πιστεύουν ότι κερδίζουν χρόνο και χρήμα.

Σχεδόν πάντα, το πρόβλημα που παρουσιάζει κάποιος σαν τη βασική δυσλειτουργία μιας επιχείρησης δεν είναι τίποτε άλλο από ένα σύμπτωμα ενώ η πραγματικότητα βρίσκεται βαθύτερα.

Η τάση του simple fix πολλές φορές υιοθετείται από συμβούλους επιχειρήσεων για τους παρακάτω λόγους: Το προτιμούν συνήθως οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες (για λόγους που αναφέρονται αλλού), είναι πιο εύκολο να αποσαφηνιστεί μία κατάσταση,  έχει φαινομενικά εύκολη λύση, περιλαμβάνει διαδικασίες και καθήκοντα (όχι ο ανθρώπινος παράγοντας), δεν καταπιάνεται με ζητήματα κάτω από την επιφάνεια (εργασιακές σχέσεις), και τέλος είναι πιο ασφαλές εξαιτίας της απουσίας συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων. Όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν πρακτικές ενός Organisation Developmen Consultant (ODC). Τουναντίον, ένας Οργανωσιακός Σύμβουλος Αλλαγής προσδοκά ακριβώς τα αντίθετα για να κατανοήσει καλύτερα την επιχείρηση και το τρέχον πρόβλημα.

O Nadler (1997) αναφέρει τρεις εξαιρετικούς λόγους για τους οποίους η συλλογή δεδομένων θα πρέπει να λαμβάνεται αρκετά σοβαρά:

Πρώτον, οι πληροφορίες που λαμβάνουμε παράγουν δεδομένα για τη λειτουργία, την αποτελεσματικότητα και την υγεία της επιχείρησης (p.9). Ο Argyris (1970) υποστηρίζει ότι δίχως έγκυρες πληροφορίες είναι σχεδόν απίθανο για το Συνεργάτη να γνωρίσει τι συμβαίνει στην επιχείρηση του καθώς και για το Σύμβουλο να βοηθήσει στη διαδικασία αλλαγής. Συνεχίζοντας, υποστηρίζει ότι τα δεδομένα είναι εκείνα τα οποία περιγράφουν τους παράγοντες και τις συγγενείς επιρροές που δημιουργούν το πρόβλημα (p. 17).

Δεύτερον, η συλλογή δεδομένων έχουν τη δύναμη να εντείνουν το ενδιαφέρον για αλλαγή. Όπως ο Nadler (1977) το θέτει: Η συλλογή μπορεί να γίνει το μέσο για την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση των ανθρώπων να σκεφτούν συλλογικά για τα ζητήματα που απασχολούν τον οργανισμό που εργάζονται (p. 105).

Τρίτον, η διαδικασία συλλογής δεδομένων θα συντελέσει στη δημιουργία ευνοϊκότερης σχέσης μεταξύ του συμβούλου και του περιβάλλοντος της επιχείρησης, κάτι το οποίο θα συντελέσει θετικά στη διαδικασία της αλλαγής. Οι εργαζόμενοι θα γίνουν πιο συνεργάσιμοι ενώ θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις καθώς και θα τους δοθεί η δυνατότητα να ακουστεί η φωνή τους.

Ο Noolan (2006) προτείνει πέντε βήματα κατά τη συλλογή δεδομένων.

  1. Καθορισμός μεθόδου συλλογής δεδομένων
  2. Ανακοίνωση της διαδικασίας συλλογής
  3. Προετοιμασία για συλλογή δεδομένων
  4. Συλλογή δεδομένων
  5. Ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσμάτων

Οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι συλλογής δεδομένων είναι οι εξής:

  1. Ατομικές συνεντεύξεις (Interviews) – Ανάλογα με το πρόβλημα, κατασκευάζονται ερωτήσεις για την εκμαίευση πληροφοριών από τους εργαζόμενους. Συναποφασίζεται ο αριθμός συμμετεχόντων και ο τρόπος επιλογής τους. Επίσης αποφασίζεται ο χρόνος δέσμευσης του κάθε εργαζόμενου στη διαδικασία καθώς και ο χώρος διεξαγωγής.
  2. Ερωτηματολόγια (Surveys & Inventories) – Χρησιμοποιούνται ερωτηματολόγια τα οποία είτε είναι προϊόν επιστημονικής μελέτης από ακαδημαϊκούς ερευνητές από όλο τον κόσμο, είτε κατασκευάζονται σε ευθυγράμμιση με το πρόβλημα της επιχείρησης. Μέσω από αυτή τη μέθοδο διεξάγουμε στην πραγματικότητα μία επιστημονική έρευνα εντός της επιχείρησης.
  3. Ομάδες εστίασης (Focus Groups) – Οι ομάδες εστίασης είναι στην ουσία ομαδικές συνεντεύξεις οι οποίες έχουν ως στόχο τη μαζική συλλογή δεδομένων. Ομοίως αποφασίζεται ο αριθμός συμμετεχόντων και ο τρόπος επιλογής τους.
  4. Παρατήρηση πεδίου και δράσης (Observation) – Ο Σύμβουλος επιλέγει να συλλέξει δεδομένα ιδίοις όμμασι με σκοπό να ανιχνεύσει συμπεριφορές και πιθανόν δυσλειτουργίες των εργαζομένων από την καθημερινή τους εργασία.

Στο επόμενο στάδιο διεξάγεται η Ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν καθώς και η Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων (Data Analysis & Feedback).

Είμαστε στη διάθεσή σας να απαντήσουμε σε κάθε πρόβλημα ή απορία που έχετε!