Διάγνωση Προβλήματος

Βήμα 5 – Diagnosis: Διάγνωση ορίζεται η διαδικασία κατανόησης της τρέχουσας λειτουργίας μίας επιχείρησης. Είναι μία διαδικασία συνεργασίας ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη (Σύμβουλος, Συνεργάτης, ομάδα αλλαγής). Στοχεύει να αποκαλύψει τις αιτίες για ένα πρόβλημα ή να ανακατευθύνει τη διαδικασία αξιολόγησης με σκοπό να ανακαλύψει τομείς για μελλοντική βελτίωση. Κατά τη διαδικασία παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες για το σχεδιασμό παρεμβάσεων αλλαγής (organisational change).

Η διάγνωση του προβλήματος δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αφού γίνει η παρουσίαση των δεδομένων, ο Σύμβουλος μαζί με το Συνεργάτη (Επιχειρηματία) ή/και την ομάδα αλλαγής συνεργάζονται για να αποφανθούν για την αιτία του προβλήματος. Από την παρουσίαση των δεδομένων είναι πιθανόν να διακριθούν πάνω από μία αιτίες που δημιουργούν πρόβλημα στην επίδοση της επιχείρησης.

Προαιρετικά υπάρχουν 4 βήματα που λαμβάνουν χώρα στην οργανωσιακή διάγνωση:

  1. Ανάλυση δομής (Structural analysis): Γίνεται καθορισμός με ποιο τρόπο τα διάφορα μέρη της επιχείρησης λειτουργούν σε σχέση με τους καθορισμένους στόχους.
  2. Ανάλυση διαδικασιών (Process analysis): Με τον όρο διαδικασία εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο τα γεγονότα συμβαίνουν σε σειρά. Δηλαδή, αναφέρεται στα μοτίβα λήψης αποφάσεων, στην επικοινωνία μεταξύ των μελών της επιχείρησης, στις δυναμικές των εμπλεκόμενων ομάδων και ατόμων, και στα μοτίβα διαχείρισης συγκρούσεων εντός της επιχείρησης στη διαδικασία επίτευξης στόχων.
  3. Ανάλυση λειτουργιών (Function analysis): Περιλαμβάνει μεταβλητές στρατηγικής και επίδοσης, επιτεύγματα και τελικά αποτελέσματα.
  4. Ανάλυση πεδίου (Domain analysis): Με τον όρο πεδίο αναφερόμαστε στον χώρο της επιχείρησης.

Το επόμενο βήμα αφορά τη σχεδίαση πλάνου δράσης (action planning), την πρόταση οργανωσιακών παρεμβάσεων και την εφαρμογής τους.

Είμαστε στη διάθεσή σας να απαντήσουμε σε κάθε πρόβλημα ή απορία που έχετε!